Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden downloaden

Artikel 1. Definitie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Everything English wordt vertegenwoordigd door mw D.Vincent
 2. Opdrachtgever:
  elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Everything English onderhandelt over het verstekken van een opdracht dan wel aan Everything English heeft gegeven.
 3. Opdracht:
  a. de opdracht van een Opdrachtgever aan Everything English om een cursus te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of instelling dan wel ten behoeve van de desbetreffende particulier zelf en/of de door hem aangegeven derden;
  b. de opdracht van Opdrachtgever aan Everything English tot het vervaardigen en leveren van onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;
 4. Cursus:
  een door Everything English verzorgde cursus, training, her- en bijscholing, dan wel enige andere vorm van opleiding. Een cursus kan bestaan uit één of meerdere lessen of bijeenkomsten en wordt in beginsel (mede) aangeduid aangeduid met de naam “in-company” “(open) groep” of “(intensief) individueel”.
 5. Deelnemer:
  de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een Cursus die Everything English verzorgt, eventueel zijnde de Opdrachtgever zelf.
 6. Aanmelding:
  de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus waarbij een Overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.
 7. Onderwijsmateriaal:
  cursus- les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes en aanbiedingen van Everything English en op alle door Everything Engish gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
 2. Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Opdrachtgever en Deelnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien Opdrachtgever  zorgt voor Aanmelding van Deelnemer(s), verplicht Opdrachtgever zich jegens Everything English deze algemene voorwaarden aan Deelnemer(s) beken te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Everything English voor alle claims van Deelnemer(s), indien Everything English jegens Deelnemer(s) geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending door Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.
 4. Met Toepasselijkheid word ook bedoeld, advies en research dat nodig is om niet standaard elementen te implementeren in de afgenomen diensten.
 5. Advisering en research tot een maximum van 1 uur worden niet berekend. Daarna wordt een bedrag evenredig aan het uurtarief gefactureerd. Indien er een opdracht uit voortvloeit worden deze kosten tot een maximum van 2 niet berekend. Daarna wordt een bedrag evenredig aan het uurtarief gefactureerd.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle door Everything English gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Everything English is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever ondertekend binnen 30 dagen, aan Everything English wordt bevestigd. Dit kan per e-mail of post.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen the Opdrachtgever en Everything English zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 3. De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Een opdracht komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een door Everything English uitgebrachte offerte uitdrukkelijk, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk heeft aanvaard en Everything English de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Een opdracht wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de Opdrachtgever indien Everything English een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden, de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs had moeten weten dat Everything English een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden en de Opdracht niet terstond na het moment dat zij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat Everything English met haar werkzaamheden was aangevangen, hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien de Overeenkomst tot uitvoering is gegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Everything English steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst en Meerwerk

 1. Wijzigingen of aanvullingen betrekking hebbende op een reeds tot stand gekomen opdracht kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed
 4. Indien wijzigingen of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwaliteiten consequenties heeft, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Opdracht

 1. Voorzover in de opdracht een looptijd of een opleverdatum is overeengekomen, is deze indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Everything English zal zich zoveel mogelijk inspannen om op of voor een overeengekomen looptijd of opleverdatum de opdracht te voltooien. Voltooiing van de opdracht na de overeengekomen looptijd of opleverdatum levert ten opzichte van de opdrachtgever geen toerekenbare tekortkoming op, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.
 3. Everything English is vrij om, eventueel in overleg met de opdrachtgever, de adviseur(s) aan te wijzen of te vervangen, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.
 4. Everything English is gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen of diensten te geven, indien zulks naar het oordeel van Everything English redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan wel uit de aard en de omvang van de opdracht voortvloeien.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Betaling voor workshops en trainingen dienen voor begin van de deelname voldaan te zijn. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Betaling voor vertaalwerk dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen voor levering voldaan te zijn.
 4. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband m4et deelname aan een training zijn in het trainingsgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders  schriftelijk overeengekomen.
 5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuimdoor de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.
 6. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorst een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijk rente.

Artikel 8. Incassokosten

 1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook indien zijde in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 9. Annulering, Tussentijdse Beëindiging

 1. Everything English heeft altijd het recht een cursus te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk annuleren. Voor een individuele cursus is bij annulering vóór de geplande aanvangsdatum de helft van de vergoeding verschuldigd. Bij annulering na deze datum of bij tussentijdse beëindiging is de volledige vergoed verschuldigd. Bij alle andere cursussen is bij een annulering tot vier weken vóór de geplande aanvangsdatum de helft van de vergoeding verschuldigd .Indien annulering plaatsvindt na deze datum of bij tussentijdse beëindiging is de volledige vergoeding verschuldigd.
 3. Bij een in-company cursus of een individuele cursus kan een les tot vijf respectievelijk 48 uur vóór de geplande datum zonder verdere kosten een tijdseenheid worden verschoven. Bij annulering binnen de gestelde termijn vervalt de betreffende les zonder recht of compensatie. Tenzij anders overeengekomen dient de gehele cursus te zijn afgerond binnen een periode van twee maal de oorspronkelijk vastgestelde doorlooptijd vanaf de eerste overeengekomen lesbijeenkomst, met een maximum van één jaar.
 4. Ingeval van annulering van een gemaakte afspraak voor een cursusbijeenkomst worden geen administratiekosten in rekening gebracht indien een nieuwe afspraak voor een cursusbijeenkomst in dezelfde week wordt gemaakt.
 5. Bij annuleren van een gemaakte afspraak voor een cursusbijeenkomst 48 uur tevoren worden de administratiekosten in rekening gebracht. Bij annuleren van minder dan 48 uur van te voren of op de dag van de afspraak worden 50% van de kosten met betrekking tot de cursusbijeenkomst in rekening gebracht. Indien de cursist niet annuleert en niet op de afgesproken cursusbijeenkomst aanwezig is, wordt het volledige bedrag met betrekking tot de cursusbijeenkomst in rekening gebracht bij de opdrachtgever door Everything English.
 6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Everything English en de opdrachtgever zijn ten aanzien van alle ter beschikking gestelde of ter ore gekomen gegevens en informatie in het kader van de opdracht jegens elkander verplicht tot geheimhouding, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking of uitdrukkelijke toestemming van één der partijen.
 2. Opdrachtgever zal zich onthouden van openbaarmaking van gegevens of informatie, in het bijzonder wat betreft werkmethoden, offertes of prijsopgaven, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking. Opdrachtgever zal zich, ingeval van wettelijke plicht tot bekendmaking, zoveel mogelijk beperken tot een minimum en niet meer bekendmaken dan hetgeen bij wettelijk voorschrift vereist is.

Artikel 11 Ontbinding

 1. Opdrachtnemer is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten en/of als de opdrachtgever of deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Everything English bij aangetekende brief hiertoe gemaande heeft, opheft.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het direct en aantoonbare gevolg is van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle ander vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuur excl. btw van de desbetreffende opdracht.
 2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen aan derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald.
 3. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt na verloop van een jaar, te rekenen vanaf het moment dat de schade ontstaan is, dan wel indien dit moment niet is vast te stellen, na verloop van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop opdrachtnemer de opdracht voltooide of om welke andere reden dan ook beëindigde.
 4. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan aan opdrachtnemer te melden. Schade die de opdrachtgever niet binnen laatstgenoemde termijn heeft gemeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien opdrachtgever aantoont dat de schade redelijkerwijs en buiten zijn toedoen niet eerder gemeld kon worden.
 5. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van opdrachtnemer bestaat.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluiten begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
 2. Indien naar het redelijk oordeel van Everything English een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.  Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal opdrachtnemer in dat geval naar rato terugbetalen, onder aftrek van 20% van de totale  factuurwaarde als vergoeding voor de door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt vind geen teruggave plaats.
 3. Indien de overmacht een bepaalde cursusbijeenkomst betreft zal opdrachtnemer voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele cursusprogramma een tijdseenheid opschuiven.

Artikel 14 Auteursrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer het auteursrecht op door opdrachtnemer vervaardigde vertalingen en andere teksten
 2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Privacy bepalingen

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2.  Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is..

Artikel 21 Slotbepalingen

 1. Everything English heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
 2. Deze algemene voorwaarden, voorzover relevant, blijven de rechtsverhouding tussen Everything English en opdrachtgever beheersen, zelfs nadat de opdracht en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Everything English en opdrachtgever, door ontbinding, opzegging, voltooiing of welke andere reden dan ook beëindigd is.

Everything English
Nieuwstraat 141
7605 Ad Almelo

Telefoon: 0546 604 698
Mobiel: 06 1787 9696
e-mail: info@everythingenglish.nl

Kamer van Koophandel nummer : 08214089
BTW-ID : NL002450828B33